Emilia Fredrika Wiman

Emilia Fredrika Wiman föddes den 12 januari 1838 i Kappelshamn i Hangvars socken på Gotland. Hon var dotter till sjötullsvaktmästaren Johan Matthias Wiman (1802-1852) och dennes maka Anna Ulrika Svensdotter Westergren (1804-1875). Hon var det tredje barnet av fem. År 1839 flyttade familjen till moderns föräldrar i Visby, där de sedan stannade.

Emilia Fredrika flyttade 1855, då fadern redan varit död i tre år, till en annan familj i Visby, där hon antagligen hjälpte till i hushållet som ”mamsell”. Liknande uppgifter hade hon från 1856 hos handlanden Carl Johan Pettersson i Alskogs socken på norra Gotland och under ett halvår 1858-59 på prostgården i Össeby-Garn i Roslagen och slutligen 1859-1863 hos handlanden Magnus Jakob Wallner i Hudiksvall. Sommaren 1863 flyttade hon åter till Visby.

Enligt kyrkböckerna kom bryggmästaren Johan Petter Hagvall till Visby sommaren 1864 för att gifta sig med Emilia Fredrika. De vigdes i Visby den 21 augusti 1864. (Det har ej ännu gått att reda ut hur Emilia Fredrika och Johan Petter har kommit att träffas.)

Strax efter vigseln flyttade de till Stockholm, där Johan Petter arbetade som bryggmästare på flera olika bryggerier innan familjen flyttade till bryggeriet i Sundsvall 1868. I Stockholm hade de hunnit få tre barn, Hilma Emilia Johanna, född den 10 april 1865, Anna Helena Fredrika (Dika), född den 28 maj 1866, och Pehr Viktor, född den 25 juni 1868. Till Sundsvall kom 1869 som fosterson den nioårige Carl Johan Magnus (John) Hagvall, Johan Petters son med Juliana Dorothea Bäckström. I Sundsvall föddes Johan Emil Hilmer den 14 maj 1871.

Efter några år i Sundsvall flyttade familjen år 1871 till Västervik, där Johan Petter köpt Västerviks Bryggeribolag. Bryggeriet, som kom att kallas ”Hagwallska Bryggeriet”, blev mycket framgångsrikt och gav familjen stora inkomster. Under tiden i Västervik föddes sönerna Carl Wilhelm den 28 juli 1873 och Hans Arthur den 18 april 1877.

Johan Petter insjuknade och dog efter en kort tids sjukdom den 26 oktober 1878, några veckor efter sin 50-årsdag. Strax därefter insjuknade Emilia Fredrika och for tillsammans med den tolvåriga dottern Dika till Stockholm för vård. De bodde hos Emilia Fredrikas syster Susanna Maria och dennas make, repslagaren Anders Engman. Emilia Fredrika avled på diakonissinrättningen i Stockholm (Ersta) den 28 juni 1879, endast drygt 41 år gammal. Hon begrovs i Västervik den 2 juli 1879.

Emilia Fredrika Wiman efterlämnade alltså sex minderåriga barn och en nittonårig fosterson. Efter Emilia Fredrikas död förordnades sjökapten J G Lagus som förmyndare för de omyndiga barnen.

Fostersonen John hade praktiserat i bryggeriet och under en kort efter faderns död skött detta. Strax efter styvmoderns död flyttade han som bryggare till Glabro bryggeri i Ukna, nära gränsen mellan Kalmar län och Östergötlands län. De andra barnen bodde till en början tillsammans och gick i skola i Västervik, flickorna i elementarskolan för flickor och pojkarna i läroverket. Så småningom skildes barnen åt på olika utbildningar. Hilma och Dika utbildades till småskollärare, Pehr och Carl till agronomer i Alnarp, Emil till präst och Arthur till officer.

I Westerwiks Weckoblad tisdagen den 1 juli 1879 fanns en dödsannons med följande text:Att
Enkefru
Emilia Fredrika Hagvall,
född Wiman,
stilla afled
i Stockholm den 28 juni 1879,
i en ålder af 41 år, 5 månader och 16 dagar,
sörjd och saknad af Syskon, 6 Barn, Släg-
tingar och Vänner,
varder härmed tillkännagifvet.
Sv Ps N:o 489, v. 3.
----------------------
Nu plågans tid är slut och smärtans kedja krossad
Från jordens tunga stoft min ande nu är fri.
Der uti ljusets rymd, från sorgerna förlossad,
skall lifvets gåta upplöst bli.
------------------------
Jag slutat har min strid på jorden
Och far så nöjd min sista färd:
Farväl små barn! nu är jag lycklig vorden,
Vi träffas i en bättre verld.

Notis i samma tidning:

Westerwik.
Dödfall. Ett sorgligt sådant hafva vi nu åter att omtala. Det är blott 8 månader sedan bryggaren J. P. Hagvall härstädes helt plötsligt slutade sina dagar och nu har äfven hans efterlemnade maka med döden afgått ifrån 6 minderåriga barn, hvilka nu beklagligen äro föräldralösa. Fru Hagvall besökte hufvudstaden för att finna bot för en svår magåkomma, men hvilket icke lyckades, och hennes lik hitkom i söndags samt kommer att begrafvas här i morgon. Båda dessa makar bortgingo i sin bästa ålder, och ett aktningsvärdt, förmöget hus har blifvit nära på upplöst.

Huvudförfattare: Magnus Hagwall. Källor: Kyrkböcker, mantalsuppgifter.

Tillbaka

 

Född:12 jan 1838
Död:28 juni 1879
 
Fader:
Johan Matthias Wiman
 
Moder:
Anna Ulrica Westergren
 
Gift med:
Johan Petter Hagvall
 
Barn:
Hilma1865
Dika1866
Pehr1868
Emil1871
Carl1873
Arthur1877

Johan Matthias Wiman

Johan Matthias Wiman var född i Hangvar, en socken som ligger vid Gotlands norra kust inte så långt från Fårö. Bilden visar en interiör från kyrkan.

Till yrket var Johan Matthias sjötullvaktmästare.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka

 

Född:27 aug 1802
Död:26 mar 1852
 
Fader:
Johannes Wiman
 
Moder:
Susanna Ingrid Olde
 
Gift med:
Anna Westergren
 
Barn:
Emilia Fredrika1838

Johannes Wiman

Johannes Wiman kallades Coopverdie Skeppare och tycks ha vunnit burskap i Visby. Han ägde dock 1/4 mantal Hultungs i Bunge och bodde också där, inte långt från Fårö.

Källa: Hallgren, Gotländska släkter, Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:18 nov 1774
Död:Okänt
 
Fader:
Johan Petter Wiman
 
Moder:
Maria Christina Becher
 
Gift med:
Susanna Ingrid Olde
 
Barn:
Johan Matthias1802

Johan Petter Wiman

Johan Petter var född på Klinte gård i Boge socken, som ligger på Gotlands ostkust ungefär i höjd med Visby. Det är Boge kyrka som syns på bilden. Han blev verksam som skeppare med burskap i Visby.

Den 16 december 1762 gifte sig Johan Petter i Visby med Maria Christina Becher. De fick sex barn i Visby under åren 1764 till 1779, fyra söner som alla blev skeppare och två döttrar som gifte sig med en smedmästare respektive lantbrukare. Sista barnet, sonen Jöns, föddes den 4 augusti 1779. Drygt två månader senare avled Johan Petter i staden Pillau i Tyskland, dit han antagligen fört sitt sista fartyg.

Källa: Hallgren, Gotländska släkter, Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka

 

Född:23 mar 1733
Död:14 okt 1779
 
Fader:
Adam Wiman
 
Moder:
Gertrud Elisabeth Herlitz
 
Gift med:
Maria Christina Becher
 
Barn:
Johannes1774

Adam Pettersson Wiman

Adam föddes i Slite, som tillhörde Othems socken och ligger på Gotlands nordostkust. På bilden ses Othems kyrka. Adam gifte sig första gången i grannsocknen Boge 1725 med jungfru Catarina Holm, som emellertid dog redan den 14 juli samma år. Hennes far var strandridare i likhet med Adams.

Adam blev handlande i Slitehamn och gifte sig på nytt 1728 med Gertrud Elisabeth Herlitz.

Källa: Hallgren, Gotländska släkter, Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka

 

Född:1698
Död:20 mar 1734
 
Fader:
Petter Wiman
 
Moder:
Margareta Hartwick
 
Gift med:
Catarina Holm
Gertrud Elisabeth Herlitz
 
Barn:
Johan Petter1733

Petter Wiman

Petter var strandridare och nämns i en lista över tullare genom tiderna som "Wijman, Petter, strandridare, Klinte (d o 1713)". Strandridare var ett slags tulltjänstemän som bevakade inkommande fartyg som ankrade utanför deras hamnområde. Bilden ovan visar Slitehamn och är hämtad från Svenska Turistföreningens Årsskrift 1905.

Ur en Instruktion för Strandridarna, utfärdad 5/12 1724 hämtas följande beskrivning:

Strandridare på Gottland hafva följande at observera:

1. Så snart någon Farkåst anländer i den Landt-Hamnen, dit han förordnad är, Segel stryker och Anckar fäller, begifer han sig oförtöfwat om Bord, fodrar Märck-Rullan af Skepparen, och förrättar sedan Visitationen med all försicktighet.

2. Så snart den är förrättad, fortskyndar han samma stund Skepparen till Staden med hvilken han, eller genom annat säkert bud, skickar Märck-Rullan förseglad til Tull-Cammaren. Imedlertid förseglas Luckor och alle tilgånger ti Farkåsten, och åligger Strand-Ridaren, wid Tiänstens förlust, och widhängande swårt straff, grannligen tilse, at icke det ringaste af Farkåsten föres i land innan han Tull-Cammarens Ordres därom undfått.

3. Sedan Tull-Cammaren Fri-sedel meddelt, efterser Strand-Ridaren på de nogaste, at inge i Landt-Hamnarne til införsel förbudne waror practiceras där i Land. Skulle sådant i Farkåsten finnas, måste det anhållas, och ofördröjligen wid Tull-Cammaren tllkännagifwas.

Enligt Hallgren, Gotländska släkter, var Petter släkten Wimans stamfader på Gotland. Enligt en viss Kinberg skulle han ha kommit från Småland. Först var han strandridare på Klintehamn och senare på Slitehamn i Othem i slutet av 1600-talet.

Petter gifte sig med Margareta Hartwick. Om henne vet vi endast att hon dog i Gothem den 8 november 1737. De ska ha haft fem barn, varav två föddes i Klinte, två i Visby och ett i Othem i Slite.

Deras son Adam ska ha varit just den som föddes i Slite. Eftersom Adam sägs vara född 1698 är det svårt att få kronologin att stämma med de andra uppgifterna - mer forskning behövs!

Källa: Hallgren, Gotländska släkter, Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

Tillbaka

 

Född:Okänt
Död:Okänt
 
Fader:
Okänd
 
Moder:
Okänd
 
Gift med:
Margareta Hartwick
 
Barn:
Adam1698

Gertrud Elisabeth Herlitz

Gertrud Elisabeth var född i Fole socken, där hennes far var kyrkoherde. Hon gifte sig 1727 med Adam Wiman som var handlande i Slitehamn.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:10 jun 1707
Död:Okänt
 
Fader:
Hans Eliasson Herlitz
 
Moder:
Märtha Brygger
 
Gift med:
Adam Wiman
 
Barn:
Johan Petter1733

Hans Eliasson Herlitz

Hans Eliasson Herlitz var kyrkoherde i Fole, vars medeltida kyrka syns på bilden.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:1670
Död:29 jan 1730
 
Fader:
Elias Herlitz
 
Moder:
Maren Jörgensdotter Lyngbye
 
Gift med:
Märtha Brygger
 
Barn:
Gertrud Elisabet1707

Elias Herlitz

Elias var son till David Herlicius, som kom från Stralsund och blev 1:e organist i Visby. Själv blev Elias pastor i Weskinde

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:1630
Död:30 mar 1682
 
Fader:
David Herlicius
 
Moder:
Okänd
 
Gift med:
Maren Jörgensdotter Lyngbye
 
Barn:
Hans Eliasson Herlitz1670

Maren Jörgensdotter Lyngbye

Maren var änka efter Hans Nilsson Lyngbye, som var pastor i Weskinde norr om Visby, vars kyrka ses på bilden. Hon gifte sig med den nya pastorn Elias Herlitz.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:ev 1616
Död:Okänt
 
Fader:
Okänd
 
Moder:
Okänd
 
Gift med:
Elias Herlitz
 
Barn:
Hans Eliasson Herlitz1670

Märtha Brygger

Märtha var sannolikt född i Fole med tanke på att hennes mor Elisabeth Brygger dog där 1748. Hon gifte sig med socknens kyrkoherde.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:ca 1675
Död:före 1716
 
Fader:
Jöran Brygger
 
Moder:
Elisabeth
 
Gift med:
Hans Eliasson Herlitz
 
Barn:
Gertrud Elisabet1707

Jöran Brygger

Jöran Brygger antas här ha varit född i Fole. Hans far var Hans Drewitz som kom från Tyskland och blev slottsbryggare - kanske på Visborgs slott.

Jöran gifte sig med Elisabeth, vars efternamn är okänt. Det enda vi vet är att hon uppges ha dött i Fole 1748 - och det är bara därför vi antagit att även Jöran och dottern Märtha Brygger kom därifrån.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:Okänt
Död:8 dec 1714
 
Fader:
Hans Drewitz
 
Moder:
Okänd
 
Gift med:
Elisabeth
 
Barn:
Märtha Bryggerca 1675

Maria Christina Becher

Maria Christina Becher var född i Visby. Vi vet än så länge ingenting mer om henne än att hon gifte sig med Johan Petter Wiman den 16 december 1762 och fick sex barn med honom, varav ett var Johannes.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:26 maj 1740
Död:21 maj 1815
 
Fader:
Jürgen Becher
 
Moder:
Anna Sophia Löök
 
Gift med:
Johan Petter Wiman
 
Barn:
Johannes1774

Jürgen Becher

Än så länge kan vi bara gissa att Jürgen var född i Visby. Enligt uppgift var han handlande eller bryggare.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:Okänt
Död:Okänt
 
Fader:
Petter Becher
 
Moder:
Okänd
 
Gift med:
Anna Sophia Löök
 
Barn:
Maria Christina1740

 

Anna Sophia Löök

Vi vet inte var Anna Sophia föddes, bara att hennes far var Coopverie Skeppare. Hon gifte sig 2 november 1738 med Jürgen Becher. Denne dog redan på 1740-talet, och Anna Sophia gifte då om sig med bryggaren Joh. Hindr. Dahlman.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:6 dec 1712
Död:7 dec 1796
 
Fader:
Jöns Löök
 
Moder:
Maria Jochumsdotter Kråmer
 
Gift med:
Jürgen Becher
 
Barn:
Maria Christina1740

Maria Jochumsdotter Kråmer

Marias fader var borgare i Visby, gifte sig med Sophia Rasmusdotter den 19 juli 1681 och dog 1 juni 1699. Marias mor överlevde Jochum länge och dog först den 14 augusti 1738. Maria gifte sig 13 mars 1712 med Jöns Löök.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:1 jun 1686
Död:20 sep 1732
 
Fader:
Jochum Kråmer
 
Moder:
Sophia Rasmusdotter
 
Gift med:
Jöns Löök
 
Barn:
Anna Sophia1712

Susanna Ingrid Olde

Susanna Ingrid Olde var född i Lärbro socken, vars kyrka bilden visar.

Källa: Magnus Hagwall+

 

Född:29 nov 1774
Död:Okänt
 
Fader:
Matthias Olde
 
Moder:
Magdalena Elisabeth Bacherus
 
Gift med:
Johannes Wiman
 
Barn:
Johan Matthias1802

Anna Ulrica Svensdotter Westergren

Anna Ulrica föddes i Visby, vars vackra domkyrka ses på bilden. Uppgifterna om när hon föddes och dog kommer från Wilhelm Hagwalls antavla. Magnus Hagwall+ anger som troligt dödsår 1872.

Hennes far var hattmakare. Födelse- och dödsår saknas för båda föräldrarna.

Källa: Wilhelm Hagwall och Magnus Hagwall+

 

Född:25 maj 1804
Död:1877
 
Fader:
Sven Westergren
 
Moder:
Anna Ulrika Bom
 
Gift med:
Johan Matthias Wiman
 
Barn:
Emilia Fredrika1838

Personindex

Emilia Fredrika Wimans förfäder

Klicka på namnet för att komma till en persons egen hemsida!

NamnFöddDöd
Becher, JürgenOkäntOkänt
Becher, Maria Christina17401815
Brygger, Jöran Okänt1714
Brygger, Märtha 16751716
Herlitz, Elias16301682
Herlitz, Gertrud Elisabeth1707Okänt
Herlitz, Hans Eliasson16701730
Kråmer, Maria Jochumsdotter16861732
Lyngbye, Maren Jörgensdotter 1616Okänt
Löök, Anna Sophia17121796
Olde, Susanna Ingrid1774Okänt
Wiman, Adam Pettersson16981734
Wiman, Emilia Fredrika18381879
Wiman, Johan Matthias18021852
Wiman, Johannes1774Okänt
Wiman, Johan Petter17331779
Wiman, PetterOkäntOkänt
Westergren, Anna Ulrica Svensdotter18041877